Derleyen: H. Fırat

2006 Nisan’ında yayınlanan ilk iki kitabının ardından Parti De­ğerlendirmeleri'nin şimdi birlikte yayınlanan iki yeni kitabının...

 

 

Derleyen: H. Fırat

Bundan yaklaşık üç yıl önce okura sunulan Parti Değerlen­dirmeleri’nin ilk iki cildi, TKİP’nin kuruluşunu başlangıç noktası olarak alıyor...

 

 

H. Fırat

Okura Seçimler ve Sol Hareket kitabıyla birlikte sunulan ve onunla ayrılmaz bir bütün oluşturan bu kitabın sol hareket üzerine en temel mesajı...

 

 

H. Fırat

Komünistler seçim dönemlerinde bir yandan burjuva temsili kurumlara ilişkin her türden gerici ve oportünist hayallerle mücadele ederlerken... 

 

 

Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için!..

Partimiz Kuruluş Kongresi’ni izleyen haftalar ve aylar içerisinde peşpeşe karşı karşıya kaldığı... 

Burada iki kalınca kitap halinde sunduğumuz değerlendirmeler büyük bir bölümüyle Türkiye Komünist İşçi Partisi Merkez Yayın Organı Ekim'in başyazılarından oluşmaktadır. Derleme başlangıçta...

 

 

H. Fırat

2003 yılı Temmuz sonunda verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş ve işlenmiş kayıtlarından oluşan Dünya, Türki­ye ve Sol Hareket, daha önce...

 

 

H. Fırat

Dünya, Ortadoğu ve Türkiye başlığıyla sunulan bu kitap Mart 1991 tarihli bir temel metinle başlamakta ve aradan geçen...

 

 

Ulucanlar katliamı, zindan cephesinde 12 Eylül askeri faşist darbesiyle birlikte başlayan büyük çatışmada bir dönüm noktasını işaretliyordu. Çok geçmeden olayların da açıklıkla gösterdiği gibi, bu katliam...

 

 

Elinizdeki kitap, haksız yere işten atılan ve direnişe geçerek buna karşı koyan Aymasan işçilerini ve yaklaşık altı ay süren Aymasan direnişini anlatmaktadır. Bir işçi direnişini ya da grevini anlatan romanlar ya da... 

 

 

Devrimci örgüt yaşamının sorunları üzerine burada kitap halinde sunulan metinler, TKİP Kuruluş Kongresi’nin “Örgüt sorunları” başlıklı gündeminin kayıtları ile aynı konudaki bazı komisyon metinlerinden oluşuyor... 

 

 

İşçi sınıfı hareketinin durumu ve sınıf çalışmasının sorunları, TKİP Kuruluş Kongresi’nin temel gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Burada kitap halinde sunulan metinler buna ilişkin zengin ve...

 

 

Burada sunulan kapsamlı metinlerin de tanıklık ettiği gibi, devrimci taktiğin sorunları TKİP Kuruluş Kongresi çalışmaları içerisinde özel ve ağırlıklı bir yer tutmuştur. Sorunun taşıdığı genel önemin yanısıra...

 

 

Elinizdeki derleme, TKİP Kuruluş Kongresi’nin örgütsel güvenlik sorunlarına ilişkin değerlendirme ve tartışmalarından oluşmaktadır. Bu metinler daha önce TKİP Merkez Yayın Organı Ekim’de yayınlanmışlardı...

 

 

Partinin Adı ve Amblemi

Cihan: Partimizin adı ne olmalıdır? Önümdeki yazının başlığını tekrarlayarak söylemiş oluyorum bunu. Lenin’e ait bu yazı...

 

 

TKİP Kuruluş Bildirisi

Devrim tarihimizde bir dönüm noktası oluşturacak olan devrimci adım atıldı. Komünistlerin işçi sınıfının devrimci partisini inşa etmek için...

Elinizdeki kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü oluşturan “Uluslarası Durum Üzerine Rapor” ilk kez burada yayınlanmaktadır. Uluslararası Durum ve Bölgesel Durum üzerine değerlendirmeler ise...

 

 

Bugünün Türkiye’sinde parti olmak iddiası taşıyan çeşitli sol siyasal akımlar genellikle birer tüzük sahibidirler. Fakat bu tüzükler herhangi bir gerekçelendirmeden yoksun, kuru, cansız ve...

 

 

Teorik ve ilkesel bölüm

TKİP Kuruluş Kongresi’nin parti programı üzerine değer­lendirme ve tartışma materyalinden oluşan Parti Programı Üze­rine dizisinin...

 

 

Program yöntemi ve yapısı

Türkiye Komünist İşçi Partisi Kuruluş Kongresi 5 Ekim 1998 tarihinde toplandı ve çalışmalarını partinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen ...

 

 

H. Fırat

Burada Ulusal Sorun ve Devrim başlığı altında kitaplaştırılan metin ‘97 yazında verilen ulusal sorun konulu konferansın kayıtlarından oluşmaktadır... 

 

 

H. Fırat

Tam da Demokrasi ve Devrim kitabının yayına hazırlandığı bir sırada, günlük Emek gazetesi demokrasi sorunu ve mücadelesi üzerine...

 

 

H. Fırat

Okura Bağımsızlık ve Devrim başlığı altında sunulan bu kitap, Program Sorunları Üzerine Konferanslar’ın ikinci konusunu kapsamaktadır...

 

 

H. Fırat

Burada Demokrasi ve Devrim başlığı altında kitaplaştırılan bu metin, Mart 1997 tarihinde verilmiş bir konferansın kayıt­larından oluşmaktadır...

 

 

Polemikler: Devrimci Proletarya'ya yanıt

Elinizdeki kitabın asıl kapsamı yaklaşık iki yıl önce (ilk bölüm 15 Kasım ‘95 tarihi taşımaktadır) gerçekleşen zorunlu bir yanıttan oluşmaktadır... 

 

 

Perspektifler ve Değerlendirmeler

Komünist hareket on yıllık bir parti inşa sürecinin ardından bugün partinin kuruluş kongresini toplama aşamasına geldiğini kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır...  

 

 

H. Yağmur & A. Şimşek

Üç yıldır Emeğin Partisi'nde yaşanan süreç, Partinin karakteri, teorisi, programı, örgütü ve taktiği üzerine yürüyen çatışma, devrimci komünistlerle...

 

 

H. Fırat

Demokratizmi Savunmanın Sınırları başlıklı bu kitap aynı başlık altında sürdürülen altı bölümlük bir tartışmanın ilk dört bölümüdür...

 

 

H. Fırat

Bu kitap TDKP teorisyeni Z. Ekrem’in Hatalarımız ve İnkarcı Tasfiyeci Eğilim Üzerine isimli broşürüne cevap olarak kaleme alınmıştır... 

 

 

Örgütsel ve Siyasal Tartışmalar

“Konferansımız, sorunlarımız ve sorumluluklarımız üzerine açık yürekli tartışmaların yürütüldüğü gerçek bir mücadele plat­formu oldu... 

 

 

Siyasal ve Örgütsel Değerlendirmeler

Komünistler yeni yıla, 1995 yılını “Atılımlar ve Parti Yılı” ilan ederek girmişlerdi. Bu, partiyi 1995 yılı içinde kurmak değil, fakat inşa sürecinin...

 

 

H. Fırat

Bu kitabın temel hareket noktası ve dolayısıyla politik amacı, kitaba sunuş olarak konulan Sınıf Hareketinin Engelleri yazısında...

 

 

Türkiye kapitalizmi, içine düştüğü ekonomik ve siyasal krizi hafifletebilecek bir çözüm üretmekte zorlanıyor. 24 Ocak kararları ve ardından onun uygulanabilmesi için elve­rişli ortamı sağlayan 12 Eylül darbesi...

 

 

5 Nisan ekonomik saldırı paketinin ardından gelişen işçi hareketindeki kıpırdanış kısa sürede yerini genel bir durgunluğa bıraktıysa da, işçi sınıfında beliren hoşnutsuzluk ve öfke hiç dinmedi... 

 

 

Gebze Direnişi, işçi sınıfının ve devrimci hareketin bir ay boyunca gündeminde kaldı. Direniş, RP'li belediye başkanının 700'den fazla işçi ve kamu çalışanını işten atmasıyla başla­mıştı...

 

 

‘60’lara kadar gençlik hareketi hep düzen içi olmuş, egemen sınıfların güdümünde kalmış, rejimin resmi ideolojisinin çerçevesini aşamamıştır. Bu durum ‘60’lı yıllardan itibaren değişmeye başla­mıştır...

 

 

EKİM’in yeni dönemi

EKİM bir dönemi geride bırakmış bulunmaktadır.

I. Genel Konferansımızı izleyen bu dönem...

 

 

Komünist hareketin Kürt ulusal sorununa ilişkin teorik pers­pektiflerini ve politik değerlendirmelerini içeren ilk derleme kitap, Ocak 1994’te yayınlandı. Okurun yoğun ilgisinin bir kanıtı olarak bu ilk baskı yaklaşık bir yıl içinde tükendi.

Komünist hareketin Kürt ulusal sorununa ilişkin teorik pers­pektiflerini ve politik değerlendirmelerini içeren ilk derleme ki­tap, Ocak 1994’te yayınlandı. Okurun yoğun ilgisinin bir kanıtı olarak bu ilk baskı yaklaşık bir yıl içinde tükendi... 

 

 

(Tutanaklardan Seçmeler)

Elinizdeki bu kitap Aralık 1992’de gerçekleştirilen EKİM Olağanüstü Konferansının tutanaklarından bazı bölümleri içermektedir. Bilindiği gibi...

 

 

Bir örgütün ya da partinin, güvenliği ilgilendiren ve gizli kalması gereken bilgiler dışında, “tatsız gerçekler”i de içeren kendi iç yazışmalarını olduğu gibi kamuoyuna sunması, Türkiye devrimci hareketinde...

 

 

”Grev ve direnişlerin vardığı sayısal yoğunluk, 1990 ve 1991 yılı Ocak ayı itibarıyla ülke tarihinin en yüksek düzeyindedir."

1991 yazında yayınlanan...

 

 

KESİNTİ, YENİDEN ÇIKIŞ ve SUNUŞ

Marksist-leninist bir devrimci parti ya da hareket için teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin taşıdığı büyük önem hiçbir önem hiçbir özel açıklama gerektirmez...

 

 

Ekimler, devrimci kamuoyunun önüne ilk kez çıktığı bu sayısında konu ağırlığı olarak da devrimci kamuoyunun gündemindeki bazı temel sorunlardan oluşuyor.

H.Fırat “Sosyalizmin Tarihsel Sorunlarına Giriş” ve...

 

 

Değerlendirme ve Kararlar

EKİM’i ortaya çıkaran sürecin ilk adımı, geleneksel devrimci harekette bir yol ayrımına işaret eden Nisan 1987 tarihli bildiri oldu...

 

 

Toplumda yeni bir devrimci canlanmanın ilk belirlileriyle kendini hissettirdiği bir dönemde ortaya çıkan marksist-leninist hareket, bu canlanmanın dinamiklerini, olanaklarını, sorunlarını ve...

 

 

Sovyetler Birliği’ndeki gelişmelere ve Doğu Avrupa’daki çöküşe, bu gelişmeler ve çöküşle birlikte uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan yeni duruma yeni bir biçim verme ihtiyacı çerçevesinde, kapitalist dünya...

 

 

Kendini farklılıklarıyla, özgünlükleriyle tanımlamaya ayrı bir özen gösteren “devrimci-demokratik hareketimizin, gerçekte, gerek dünya görüşü ve gerekse temel programatik görüşler bakımından...

 

 

HERKES KENDİ BAYRAĞI ALTINA!

Türkiye'de, mevcut toplumsal ve siyasal sisteme karşı mücadele eden tüm siyasal hareketler, gruplar ve partiler bugüne kadar...

 

 

60'lardan günümüze kadarki otuz yıl, Türkiye'de devrim ve parti arayışının yoğunlaştığı bir dönemdir. Şöyle de söylenebilir: Türkiye'nin devrimcileri ve işçileri özellikle son otuz yıldır ısrarla...

 

 

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Üzerine

Burjuva sistemin coşkulu bir zevkle yürüttüğü büyük kampan­ya, -büyük tarih çarpıtıcılığıyla atbaşı sürüyor; "Marksizmin bittiği" ilan ediliyor...

 

 

H. Fırat

Dünya, birçok olayın açıklıkla yaşanmaya başladığı, çehresinin değiştiği, ayırdedici bir tarihsel dönemden geçiyor. Devrimci hareketin yakın tarihi...